NEXTLEVEL ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ  Αθήνα | Θεσσαλονίκη | Κύπρος ✆ 211 0139949

NEXTLEVEL ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ  Αθήνα | Θεσσαλονίκη | Κύπρος ✆ 211 0139949

▼ ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΟ ''SITE'' Βρίσκεστε στην παλιά μας ιστοσελίδα

Περιοδικοί έλεγχοι και δοκιμές σε ανελκυστήρες ( ασανσέρ) Άρθρο 10

 

 

1. Οι έλεγχοι και οι δοκιμές πραγματοποιούνται στα πλαί−
 
σια επιβεβαίωσης της καλής κατάστασης και λειτουργίας 
 
των ανελκυστήρων από τους αναγνωρισμένους φορείς 
 
ελέγχου ανελκυστήρων, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 
 
9 της παρούσης. Περιλαμβάνουν όλες τις δοκιμές και τους 
 
ελέγχους που διενεργούνται κατά την πρώτη εγκατάσταση 
 
του ανελκυστήρα, όπως αυτοί προβλέπονταν κατά το χρό−
 
νο εγκατάστασης τους, εκτός από τη χρήση δοκιμαστικών 
 
βαρών, και επαναλαμβάνονται ως εξής:
 
α) Για ανελκυστήρες μέχρι (6) έξη στάσεις, σε κτίρια με 
 
χρήση κατοικίας, κάθε εξαετία.
 
β) Για ανελκυστήρες με περισσότερες από (6) έξη στά−
 
σεις, σε κτίρια με χρήση κατοικίας, κάθε πενταετία.
 
γ) Για ανελκυστήρες μέχρι (6) έξη στάσεις σε κτίρια με 
 
επαγγελματική χρήση, κάθε τετραετία
 
δ) Για ανελκυστήρες με περισσότερες από (6) έξη στάσεις 
 
σε κτίρια με επαγγελματική χρήση, κάθε τριετία ή / και σε 
 
ξενοδοχεία μέχρι 200 κλίνες. 
 
ε) Για ανελκυστήρες σε δημόσιους χώρους, σε σιδηρο−
 
δρομικούς σταθμούς, σε αεροδρόμια, σε υπόγειες ή υπέρ−
 
γειες διαβάσεις, σε χώρους στάθμευσης, σε χώρους που 
 
είναι εκτεθειμένοι σε ιδιαίτερες επιδράσεις της ατμόσφαι−
 
ρας ή του περιβάλλοντος χώρου (π.χ. σε πολύ υψηλές ή 
 
χαμηλές θερμοκρασίες, σε αυξημένη ανάπτυξη σκόνης, σε 
 
αυξημένο κίνδυνο διαβρώσεων, σε κίνδυνο εκρήξεων κλπ), 
 
σε ξενοδοχεία πλέον των 200 κλινών ή νοσοκομεία, σε 
 
θέατρα ή κινηματογράφους, καθώς επίσης σε κτίρια και 
 
εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν ευρύ κοινό, κάθε έτος.
 
Τα παραπάνω χρονικά διαστήματα μεταξύ 2 διαδοχικών 
 
ελέγχων στον ίδιο ανελκυστήρα ορίζονται με έναρξη την 
 
ημερομηνία έκδοσης του προηγούμενου πιστοποιητικού 
 
ελέγχου από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου. Τα πιστο−
 
ποιητικά περιοδικού ελέγχου θα πρέπει να έχουν μέγιστη 
 
διάρκεια ισχύος τα ανωτέρω αναφερόμενα διαστήματα.
 
Για πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί βάσει προηγούμε−
 
νων κανονιστικών διατάξεων ισχύουν τα ανωτέρω διαστή−
 
ματα αρχής γενομένης της έκδοσης του προηγούμενου 
 
πιστοποιητικού. 
 
2. Οι έλεγχοι είναι υποχρεωτικοί και διενεργούνται σύμ−
 
φωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται από 
 
την άδεια λειτουργίας ή το πιστοποιητικό αρχικού ελέγ−
 
χου του ανελκυστήρα και εφαρμόζονται οι διατάξεις που 
 
ίσχυαν κατά το χρόνο εγκατάστασής του, συμπληρωμέ−
 
νες με τις κατά καιρούς κατευθυντήριες οδηγίες που θα 
 
εκδίδονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και θα αφορούν 
 
τη βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας των υφιστάμενων 
 
ανελκυστήρων.
 
3. Μετά το πέρας του περιοδικού ελέγχου ο ιδιοκτήτης ή 
 
ο διαχειριστής ή ο νόμιμος εκπρόσωπος τους έχει υποχρέ−
 
ωση να υποβάλλει αίτηση εντός αποκλειστικής προθεσμίας 
 
εξήντα ημερών για την ανανέωση της πράξης καταχώρη−
 
σης του ανελκυστήρα στην Δ/νση Ανάπτυξης της οικείας 
 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, υποβάλλοντας το σχετικό 
 
πιστοποιητικό περιοδικού ελέγχου του αναγνωρισμένου 
 
φορέα
 
4. Αν υπάρξει διαφωνία μεταξύ των εμπλεκομένων μερών 
 
σχετικά με την υπαιτιότητα των τεχνικών αποκλίσεων που 
 
ενδέχεται να διαπιστωθούν από τον περιοδικό έλεγχο και 
 
την αποδοχή ή μη της ευθύνης συμμόρφωσης με τις υπο−
 
δείξεις του φορέα ελέγχου, μέχρι τον καταμερισμό των 
 
ευθυνών, δεν θα επιβάλλονται οι σχετικές κυρώσεις που 
 
προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
 
5. Αν ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής ή ο νόμιμος εκπρόσω−
 
πος τους διαφωνήσει με την εκτίμηση του φορέα ελέγχου 
 
ως προς την έκθεση ελέγχου του τελευταίου μπορεί είτε 
 
να τον αντικαταστήσει και να αναθέσει την σχετική δια−
 
δικασία σε άλλον φορέα ελέγχου είτε να προσφύγει στο 
 
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), το οποίο αναθέτει την 
 
επανάληψη του ελέγχου σε ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα 
 
με την παρουσία του εν προκειμένω φορέα ελέγχου. Το 
 
πόρισμα του ελέγχου αυτού είναι δεσμευτικό για όλους, 
 
και βάσει αυτού καταμερίζονται ευθύνες και επιβάλλονται 
 
οι προβλεπόμενες στα πλαίσια της παρούσης κυρώσεις. 
 
Επιπλέον, αν διαπιστωθούν ευθύνες του φορέα ελέγχου 
 
επιβάλλονται τα πρόστιμα της παραγράφου 2 του άρθρου 
 
13 της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης.
 
6. Οι φορείς ελέγχου θα μπορούν να εκτελούν ορισμένο 
 
αριθμό περιοδικών ελέγχων λαμβάνοντας υπόψη και το 
 
αν γίνονται και αρχικοί έλεγχοι την ίδια ημέρα. Πιο συ−
 
γκεκριμένα:
 
α) Ένας περιοδικός έλεγχος ημερησίως, εάν ο αριθμός 
 
αρχικών ελέγχων των ανελκυστήρων που διενεργούνται 
 
από τον ίδιο αρμόδιο ελεγκτή του φορέα (με το βοηθητικό 
 
προσωπικό του) είναι δύο την ίδια ημέρα.
 
β) Έως τέσσερις περιοδικούς ελέγχους ημερησίως, εάν 
 
δεν διενεργούνται αρχικοί έλεγχοι την ίδια ημέρα από 
 
τον ίδιο αρμόδιο ελεγκτή του φορέα (με το βοηθητικό 
 
προσωπικό του).
 
γ) Έως δύο περιοδικούς ελέγχους, εάν ο αριθμός αρχικών 
 
ελέγχων των ανελκυστήρων που διενεργούνται από το ίδιο 
 
αρμόδιο ελεγκτή του φορέα (με το βοηθητικό προσωπικό 
 
του) είναι ένας την ίδια ημέρα. Επίσης κάθε εβδομάδα, 
 
ένας αρμόδιος ελεγκτής (με το βοηθητικό προσωπικό του) 
 
μπορεί να απασχολείται με ελέγχους ανελκυστήρων μέχρι 
 
έξη (6) ημέρες, οπότε και αντίστοιχα διαμορφώνεται ο συ−
 
νολικός αριθμός αρχικών και περιοδικών ελέγχων ανελκυ−
 
στήρων, σύμφωνα με τα εδάφια α, β και γ ως ανωτέρω. Ο 
 
μέγιστος ημερήσιος αριθμός αρχικών ελέγχων, που μπορεί 
 
να απασχολείται το ίδιο πρόσωπο του φορέα ελέγχου, 
 
είναι δύο.

 

 

 

 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 211 0139 949 - ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 697 0080 989

Blog Stats

  • Total posts(618)
  • Total comments(45)

Forgot your password?