NEXTLEVEL ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ  Αθήνα | Θεσσαλονίκη | Κύπρος ✆ 211 0139949

NEXTLEVEL ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ  Αθήνα | Θεσσαλονίκη | Κύπρος ✆ 211 0139949

▼ ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΟ ''SITE'' Βρίσκεστε στην παλιά μας ιστοσελίδα

Κύπρος : Νέοι Κανονισμοί για την συντήρηση και έλεγχο των ανελκυστήρων.

 

Ανακοίνωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας


Στην Κύπρο είναι εγκατεστημένοι και λειτουργούν 18.000 περίπου ανελκυστήρες. Καθημερινά όλοι χρησιμοποιούμε τους ανελκυστήρες στην κατακόρυφη μας διακίνηση μέσα στα κτήρια για να έχουμε εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε χώρους εργασίας, αναψυχής και διαβίωσης.

Από την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση το Μάιο του 2004, η κατασκευή, εγκατάσταση και διάθεση στην αγορά κάθε νέου ανελκυστήρα διέπεται από εναρμονιστική νομοθεσία που απαιτεί σήμανση CE ενώ η λειτουργία, η συντήρηση και η περιοδική του επιθεώρηση διέπεται από το άρθρο 33 του περί Εργοστασίων Νόμου, Κεφ. 134. Οι νομοθεσίες αυτές αποτελούν αρμοδιότητα του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και εφαρμόζονται από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.

Στις 28.12.2012 δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Λειτουργία, Συντήρηση και Έλεγχος Ανελκυστήρων) Κανονισμοί του 2012 (Κ.Δ.Π. 533/2012). Οι νέοι αυτοί Κανονισμοί, μεταξύ άλλων, καθορίζουν λεπτομερείς αναβαθμισμένες τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας για όλους τους ανελκυστήρες μέσα από την υιοθέτηση δέσμης τεχνικών μέτρων. Τα μέτρα αυτά είναι ευθυγραμμισμένα με την Ευρωπαϊκή Σύσταση αρ. 95/216/ΕΚ σχετικά με τον εκσυγχρονισμό των ήδη εγκατεστημένων ανελκυστήρων και το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 81: Μέρος 80 σχετικά με τους Κανόνες Βελτίωσης της Ασφάλειας σε Υφιστάμενους Ανελκυστήρες Προσώπων και Αγαθών. Η πλήρης υιοθέτηση των τεχνικών μέτρων που καθορίζονται στο πρότυπο ΕΝ 81 θα γίνει σταδιακά και σε βάθος χρόνου ώστε να δοθεί αρκετό διάστημα προσαρμογής στους ιδιοκτήτες των ανελκυστήρων. Η πρώτη δέσμη τεχνικών μέτρων στους πιο πάνω Κανονισμούς περιέχεται στο Παράρτημα Ι για τους ηλεκτροκίνητους και υδραυλικούς ανελκυστήρες μεταφοράς προσώπων και στο Παράρτημα II για τους ηλεκτροκίνητους και υδραυλικούς ανελκυστήρες μεταφοράς αντικειμένων μόνο.

Μια από τις νέες ρυθμίσεις που εισάγεται με τους πιο πάνω Κανονισμούς είναι η ανάθεση των περιοδικών ελέγχων των ανελκυστήρων σε προσοντούχα πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα. Μέχρι σήμερα οι περιοδικές επιθεωρήσεις των ανελκυστήρων γίνονται από εξουσιοδοτημένους Επιθεωρητές του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας. Η ανάθεση του ελέγχου των ανελκυστήρων στον ιδιωτικό τομέα δεν αναιρεί ούτε υποκαθιστά τον ρυθμιστικό και εποπτικό ρόλο του Τμήματος στο θέμα της λειτουργίας, της συντήρησης, του ελέγχου και της επιθεώρησης των ανελκυστήρων. Δηλαδή, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ως αρμόδια αρχή για την εφαρμογή της νομοθεσίας περί ανελκυστήρων, θα συνεχίσει να ασκεί τον ρυθμιστικό και εποπτικό του ρόλο μέσω του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας. Βασικότεροι από αυτούς τους ρόλους είναι η ανάπτυξη κατάλληλης υποδομής για την εύρυθμη εφαρμογή της νομοθεσίας (π.χ. καθορισμός εντύπων και υιοθέτηση διαδικασιών για εγκρίσεις προσώπων) και η επιτήρηση της με δειγματοληπτικές επιθεωρήσεις ανελκυστήρων, η διερεύνηση παραπόνων, επικίνδυνων συμβάντων και ατυχημάτων που αφορούν ή στα οποία εμπλέκονται ανελκυστήρες και η τήρηση και ανάλυση δεδομένων και στοιχείων.

Στους Κανονισμούς καθορίζονται οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών ανελκυστήρων καθώς και των προσώπων που άμεσα εμπλέκονται με τη συντήρηση και τον έλεγχο τους. Ο περιοδικός έλεγχος των ανελκυστήρων θα μπορεί να διενεργείται μόνο από Εξουσιοδοτημένους Ελεγκτές Ανελκυστήρων μια φορά κάθε τουλάχιστον 24 μήνες. Η συντήρηση των ανελκυστήρων θα μπορεί να γίνεται μόνο από Εγκεκριμένους Συντηρητές Ανελκυστήρων τουλάχιστον 12 ή 8 ή 4 φορές κάθε χρόνο ανάλογα με τη χρήση του κτηρίου στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο επηρεαζόμενος ανελκυστήρας (π.χ. οικιακή, δημόσια, κτήρια συνάθροισης κοινού κ.λπ.) όπως αυτή καθορίζεται στον Κανονισμό 10. Συνεπώς, σύμφωνα με τους νέους Κανονισμούς, βασική υποχρέωση κάθε ιδιοκτήτη ανελκυστήρα είναι να μεριμνά ώστε αυτός να ελέγχεται και να συντηρείται από κατάλληλα πρόσωπα, στη βάση των πιο πάνω χρονικών διαστημάτων, και τεχνολογικά να ικανοποιεί τις τεχνικές πρόνοιες των Κανονισμών και να λειτουργεί αξιόπιστα και με ασφάλεια. Είναι σημαντικό να γίνει αντιληπτό ότι ο έλεγχος των ανελκυστήρων θα γίνεται μόνο από Εξουσιοδοτημένους Ελεγκτές Ανελκυστήρων, η δε συντήρησή τους μόνο από Εγκεκριμένους Συντηρητές Ανελκυστήρων. Και οι δύο πιο πάνω επαγγελματικές ομάδες θα τυγχάνουν της έγκρισης του Αρχιεπιθεωρητή ο οποίος, σύμφωνα με την περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία νομοθεσία, είναι ο Διευθυντής του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, στη βάση κριτηρίων που ήδη περιέχονται στους εν λόγω Κανονισμούς.

Άλλη μια σημαντική υποχρέωση του ιδιοκτήτη του ανελκυστήρα είναι να τοποθετεί τη σήμανση που καθορίζεται στο Παράρτημα VII των Κανονισμών, «Έλεγχος Ανελκυστήρα: Επιτυχής» σε περίοπτο σημείο εντός του θαλάμου του ανελκυστήρα όταν ο έλεγχος του ανελκυστήρα είναι επιτυχής. Τη σήμανση αυτή ο ιδιοκτήτης την λαμβάνει από τον Εξουσιοδοτημένο Ελεγκτή Ανελκυστήρων αμέσως μετά από κάθε επιτυχή έλεγχο που διεκπεραιώνει. Ουσιαστικά κάθε πρόσωπο που χρησιμοποιεί τον συγκεκριμένο ανελκυστήρα θα είναι σε θέση, όταν εισέρχεται στο θάλαμο του ανελκυστήρα, να βλέπει εάν ο ανελκυστήρας έχει ελεγχθεί, από ποιόν και πότε. Περαιτέρω, κάθε ιδιοκτήτης ανελκυστήρα, πρέπει να εγκαταστήσει στον ανελκυστήρα τηλεφωνική συσκευή η οποία να λειτουργεί και να είναι εύχρηστη και πάντοτε διαθέσιμη στους χρήστες του ανελκυστήρα που πιθανόν να εγκλωβιστούν σ’ αυτόν. Η τηλεφωνική συσκευή πρέπει να είναι αδιάλειπτα συνδεδεμένη με δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο και το κέντρο λήψης και διαχείρισης κλήσεων έκτακτης ανάγκης του Συντηρητή Ανελκυστήρα καθημερινά και καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο.

Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, οι Κανονισμοί τέθηκαν σε ισχύ στις 28.12.2012 με τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Εξαίρεση αποτελούν οι Κανονισμοί 5 και 10 οι οποίοι επιβάλλουν τις ουσιώδεις υποχρεώσεις στον ιδιοκτήτη του ανελκυστήρα (π.χ. απαιτήσεις για τεχνική αναβάθμιση των ανελκυστήρων, περιοδικός έλεγχος και συντήρηση). Οι Κανονισμοί 5 και 10 θα τεθούν σε ισχύ στις 31.8.2013 ώστε στο διάστημα που μεσολαβεί το Τμήμα να μπορέσει να εξετάσει αιτήσεις και να εγκρίνει προσοντούχα πρόσωπα ως Εξουσιοδοτημένους Ελεγκτές Ανελκυστήρων και Συντηρητές Ανελκυστήρων. Περαιτέρω θα δοθεί χρόνος στους ιδιοκτήτες των ανελκυστήρων να ενημερωθούν για τις νέες τους υποχρεώσεις, και επομένως θα έχουν περισσότερο χρόνο για συμμόρφωση με τις τεχνικές απαιτήσεις των Κανονισμών. Σημειώνεται ότι ο πρώτος έλεγχος των ανελκυστήρων που είναι εγκατεστημένοι και σε λειτουργία την ημερομηνία έναρξης ισχύος των Κανονισμών πρέπει να γίνει εντός δύο χρόνων από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των Κανονισμών.

Στους Κανονισμούς καθορίζονται τα κριτήρια για την έγκριση των Εξουσιοδοτημένων Ελεγκτών Ανελκυστήρων και των Συντηρητών Ανελκυστήρων. Αυτά καθορίζονται στα Παραρτήματα IV και VI των Κανονισμών, αντίστοιχα.

Σε πρώτο στάδιο και για να ικανοποιηθούν οι τρέχουσες ανάγκες της κυπριακής αγοράς, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας προτίθεται να παραχωρήσει εγκρίσεις σε προσοντούχα πρόσωπα που ικανοποιούν τα κριτήρια για έγκριση ως Συντηρητές Ανελκυστήρων και ήδη ασκούσαν το επάγγελμα του συντηρητή ανελκυστήρων για διάστημα πέραν των οκτώ ετών πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των Κανονισμών, δηλαδή πριν από τις 28.12.2012. Παράλληλα, θα παραχωρηθεί περιορισμένος αριθμός εγκρίσεων σε πρόσωπα που ικανοποιούν τα κριτήρια για έγκριση ως Εξουσιοδοτημένοι Ελεγκτές Ανελκυστήρων. Η διαδικασία έγκρισης των Εξουσιοδοτημένων Ελεγκτών Ανελκυστήρων θα ανακοινωθεί σύντομα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας.

Σύμφωνα με τους Κανονισμούς 8 και 9, οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εγκριθεί ως Εξουσιοδοτημένος Ελεγκτής Ανελκυστήρων ή ως Συντηρητής Ανελκυστήρων πρέπει να υποβάλει αίτηση στον Αρχιεπιθεωρητή. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και πιστοποιητικά που αποδεικνύουν ότι ικανοποιούνται τα κριτήρια για έγκριση. Πρέπει επίσης να καταβληθεί το προβλεπόμενο στους Κανονισμούς μη επιστρέψιμο τέλος των €500 για εξέταση της αίτησης. Τα ονόματα των Εξουσιοδοτημένων Ελεγκτών Ανελκυστήρων και των Συντηρητών Ανελκυστήρων που εγκρίνονται, καταχωρούνται σε αντίστοιχα Μητρώα που τηρεί το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, δημοσιεύονται με γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, ώστε οι ιδιοκτήτες των ανελκυστήρων να γνωρίζουν ποια πρόσωπα έχουν εγκριθεί για να μπορούν να επιλέξουν.

Αναμένεται ότι με την εφαρμογή των νέων Κανονισμών για τη λειτουργία, συντήρηση και έλεγχο των ανελκυστήρων θα αναβαθμιστεί διαχρονικά το επίπεδο της παρεχόμενης ασφάλειας, θα μειωθεί το φορτίο εργασίας των υπηρεσιών επιθεώρησης του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, οι οποίες είναι υποστελεχωμένες, οι ιδιοκτήτες ανελκυστήρων θα έχουν επιλογές ως προς τον έλεγχο και τη συντήρηση, θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας με τη δημιουργία των δύο επαγγελματικών ομάδων, η συντήρηση των ανελκυστήρων θα αναλαμβάνεται πλέον μόνο από προσοντούχα πρόσωπα και θα εκλείψουν σταδιακά οι ερασιτέχνες στον τομέα.

 

 

 

 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ :  211 0139 949 - ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ :  697 0080 989
 
NEXTLEVEL ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ Copyright ©

  

Blog Stats

  • Total posts(618)
  • Total comments(45)

Forgot your password?