NEXTLEVEL ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ  Αθήνα | Θεσσαλονίκη | Κύπρος ✆ 211 0139949

NEXTLEVEL ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ  Αθήνα | Θεσσαλονίκη | Κύπρος ✆ 211 0139949

▼ ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΟ ''SITE'' Βρίσκεστε στην παλιά μας ιστοσελίδα

Κυρώσεις για θέματα ανελκυστήρα (ασανσέρ) Άρθρο 13 -14

 
Πέραν των οριζομένων στο άρθρο 11 της κοινής υπουρ−
 
γικής απόφασης Φ.9.2/οικ.32803/1308, (ΦΕΚ 815/Β/1997) για 
 
τους παραβάτες των διατάξεων του παρούσας κοινής 
 
υπουργικής απόφασης ορίζονται τα εξής:
 
1. Σε οποιονδήποτε εγκαθιστά ή θέτει σε λειτουργία ή 
 
συντηρεί ανελκυστήρα ή παρακωλύει τον έλεγχο ή επα−
 
νέλεγχο, κατά παράβαση των διατάξεων της ανωτέρω 
 
απόφασης και της παρούσας κοινής υπουργικής απόφα−
 
σης εκτός από τυχόν κυρώσεις από άλλες διατάξεις της 
 
εθνικής νομοθεσίας, επιβάλλεται με απόφαση του αρμόδιου 
 
Νομάρχη πρόστιμο μέχρι πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ 
 
υπέρ της Ν. Α. που βεβαιώνεται και εισπράττεται σύμφωνα 
 
με τις διατάξεις του κώδικα περί δημοσίων εσόδων. Σε πε−
 
ρίπτωση υποτροπής το πρόστιμο μπορεί να διπλασιάζεται, 
 
με την ίδια διαδικασία.
 
2. Στους αναγνωρισμένους ή κοινοποιημένους φορείς 
 
ελέγχου ανελκυστήρων επιβάλλονται οι κυρώσεις που προ−
 
βλέπονται από το άρθρο 7 της υπ’ αριθμ. οικ.3354/91/8.2.2001 
 
(ΦΕΚ 149/Β/2001) υπουργικής απόφασης όπως κάθε φορά 
 
ισχύει. Επίσης σε αναγνωρισμένους ή κοινοποιημένους 
 
φορείς ελέγχου που εκτελούν πλημμελείς ή πλαστούς ή 
 
γενικότερα πλασματικούς ελέγχους που δεν ανταποκρίνο−
 
νται στην πραγματικότητα κατά παράβαση της υπ’ αριθμ. 
 
Φ.9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/Β/1997) κοινής υπουργικής 
 
απόφασης και της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης, 
 
εκτός από τυχόν κυρώσεις από άλλες διατάξεις της εθνικής 
 
νομοθεσίας, θα επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού 
 
Ανάπτυξης ύστερα από κοινή εισήγηση της Διεύθυνσης 
 
Υποστήριξης Βιομηχανιών και της Διεύθυνσης Πολιτικής 
 
Ποιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, πρόστιμο 
 
από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως είκοσι πέντε χιλιάδες 
 
(25.000) ευρώ υπέρ της οικείας Ν.Α. όπου έχει έδρα ο φο−
 
ρέας, που βεβαιώνεται και εισπράττεται σύμφωνα με τις 
 
διατάξεις του κώδικα περί δημοσίων εσόδων. Η απόφαση 
 
κοινοποιείται και στον αρμόδιο φορέα διαπίστευσης. 
 
3. Πρόστιμο επιβάλλεται για παραβάσεις των διατάξεων 
 
της υπ’ αριθμ. Φ.9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/Β/1997) κοινής 
 
υπουργικής απόφασης και της παρούσας κοινής υπουργι−
 
κής απόφασης στον αδειούχο εγκαταστάτη ή στον συντη−
 
ΦΕΚ 2604  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3708737088 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
 
ρητή Δ’ ειδικότητας ή στον ιδιοκτήτη ή στο διαχειριστή ή 
 
στο νόμιμο εκπρόσωπο τους ή και σε οποιονδήποτε άλλον 
 
που αυθαίρετα προβαίνει σε ενέργειες όσον αφορά την 
 
εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση του ανελκυστή−
 
ρα. Στους αδειούχους εγκαταστάτες και συντηρητές Δ΄ 
 
ειδικότητας μπορεί να επιβάλλονται και οι κυρώσεις που 
 
προβλέπονται από το άρθρο 29 του Β.Δ. της από 25 Μαΐου 
 
(ΦΕΚ /224/Α/1938) και συνιστούν την προσωρινή ή οριστική 
 
αφαίρεση της επαγγελματικής άδειας. 
 
4. Ειδικότερα, ανάλογα με το είδος της παράβασης και 
 
τις επιπτώσεις που αυτή μπορεί να έχει στην υγεία και 
 
ασφάλεια των χρηστών και των εργαζομένων, τα επιβαλ−
 
λόμενα από τον αρμόδιο Νομάρχη πρόστιμα μπορούν να 
 
κλιμακώνονται ως εξής:
 
α. Πρόστιμο από δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ μέχρι 
 
εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ στην περίπτωση που έχει 
 
εκδοθεί απόφαση διακοπής λειτουργίας, έχει σφραγισθεί 
 
η εγκατάσταση του ανελκυστήρα και αυτός τίθεται σε 
 
λειτουργία ύστερα από παραβίαση των σφραγίδων και 
 
έχει συμβεί ατύχημα. Το ίδιο πρόστιμο επιβάλλεται και 
 
στην περίπτωση ατυχήματος κατά την διάρκεια αυθαίρετης 
 
λειτουργίας ανελκυστήρα (χωρίς μέριμνα για καταχώρηση 
 
, μη ανανέωσης καταχώρησης κ.λπ.).
 
β. Πρόστιμο από χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ μέχρι 
 
δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ στον συντηρητή ανελκυ−
 
στήρα που παραλείπει την εκτέλεση των καθηκόντων του 
 
όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 5 της παρούσας κοινής 
 
υπουργικής απόφασης ή για παραλείψεις στη συγκρότηση 
 
κινητών συνεργείων συντήρησης ανελκυστήρων.
 
γ. ι) Πρόστιμο μέχρι χίλια πεντακόσια (1.500) Ευρώ στον 
 
ιδιοκτήτη που παραλείπει να μεριμνήσει για την πιστοποί−
 
ηση και για την καταχώρηση του ανελκυστήρα και
 
ιι) Πρόστιμο μέχρι χίλια πεντακόσια (1.500) Ευρώ στον 
 
ιδιοκτήτη ή στον διαχειριστή ή στον νόμιμο εκπρόσωπο 
 
τους που παραλείπει να μεριμνήσει για την ανανέωση κα−
 
ταχώρησης του ανελκυστήρα.
 
Πριν την επιβολή των προστίμων ι) και ιι) πρέπει να διαπι−
 
στωθεί αν ο λόγος παράλειψης οφείλεται σε παρελκυστική 
 
τακτική του ανωτέρω ή σε αμφισβήτηση της έκθεσης ελέγ−
 
χου του φορέα ή σε διαφωνία για το ποιος είναι υπεύθυνος 
 
να καλύψει οικονομικά τις αποκλίσεις (ο ιδιοκτήτης ή ο 
 
εγκαταστάτης ή ο συντηρητής) που επισήμανε ο φορέας 
 
στον έλεγχο του.
 
Αν διαπιστωθεί υπαιτιότητα του ιδιοκτήτη, επιβάλλονται 
 
τα παραπάνω πρόστιμα, αλλιώς θα πρέπει να επιβληθούν 
 
οι κυρώσεις των άλλων άρθρων για τα άλλα εμπλεκόμενα 
 
μέρη.
 
δ. Πρόστιμο από έξη χιλιάδες (6.000) ευρώ μέχρι εννέα 
 
χιλιάδες (9.000) ευρώ σε όποιον προβαίνει σε παράνομη 
 
ηλεκτροδότηση ανελκυστήρα.
 
5. Σε περιπτώσεις παραβάσεων καθ’ υποτροπή, ατυχημά−
 
των ή / και επικίνδυνων παραλείψεων είναι δυνατή η αφαί−
 
ρεση της επαγγελματικής άδειας του φυσικού προσώπου 
 
που έχει την ευθύνη συντήρησης του ανελκυστήρα.
 
6. Κάθε απόφαση που λαμβάνεται κατ’ εφαρμογή των 
 
διατάξεων του παρόντος που οδηγεί στον περιορισμό:
 
− της εγκατάστασης ή και της θέσης λειτουργίας ή και 
 
της χρήσης του ανελκυστήρα, − της διάθεσης στην αγορά 
 
ή και της θέσης σε λειτουργία του κατασκευαστικού στοι−
 
χείου ασφαλείας και κάθε απόφαση:
 
− προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας του 
 
ανελκυστήρα
 
− επιβολής προστίμου αιτιολογείται και κοινοποιείται με 
 
απόδειξη στον ενδιαφερόμενο, στη Διεύθυνση Ανάπτυξης 
 
της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στη Διεύθυνση 
 
Υποστήριξης Βιομηχανίας της Γενικής Γραμματείας Βιο−
 
μηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης.
 
 
 
Άρθρο 14
 
Προσφυγές
 
Κατά των αποφάσεων χορήγησης ή άρνησης χορηγήσε−
 
ως άδειας συνεργείου, βεβαίωσης − απόφασης καταχώρη−
 
σης ανελκυστήρα, επιβολής προστίμων ή κυρώσεων, χωρεί 
 
προσφυγή ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, 
 
η οποία ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριά−
 
ντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης. Η 
 
προσφυγή αυτή ασκείται από οποιονδήποτε έχει έννομο 
 
συμφέρον και κατατίθεται στην οικεία Νομαρχιακή Αυτο−
 
διοίκηση. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του 
 
άρθρου 8 του ν. 3200/1955 (ΦΕΚ 97 Α/1955) όπως ισχύουν 
 
κάθε φορά.
 

 

 

 

 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 211 0139 949 - ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 697 0080 989

Blog Stats

  • Total posts(618)
  • Total comments(45)

Forgot your password?