NEXTLEVEL ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ  Αθήνα | Θεσσαλονίκη | Κύπρος ✆ 211 0139949

NEXTLEVEL ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ  Αθήνα | Θεσσαλονίκη | Κύπρος ✆ 211 0139949

▼ ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΟ ''SITE'' Βρίσκεστε στην παλιά μας ιστοσελίδα

Έκτακτοι έλεγχοι – Ατυχήματα σε ανελκυστήρες (ασανσέρ) Άρθρο 11

 

1. Έκτακτοι έλεγχοι διενεργούνται:

α) Από τους αναγνωρισμένους φορείς ελέγχου, αν επέρ−
 
χεται σημαντική μετατροπή στην εγκατάσταση του ανελ−
 
κυστήρα. Σημαντική μετατροπή μπορεί να είναι η αλλαγή 
 
χρήσεως του ανελκυστήρα, η αλλαγή χρήσεως του κτιρίου, 
 
η τροποποίηση διαδρομής του ανελκυστήρα , η αλλαγή 
 
του ωφέλιμου φορτίου του ή η σημαντική μεταβολή της 
 
ταχύτητας του. Στην περίπτωση αυτή ο συντηρητής ή ο 
 
εγκαταστάτης υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως τον 
 
ιδιοκτήτη ή τον νόμιμου εκπρόσωπο του ή τον διαχειριστή 
 
για την ανάγκη διενέργειας έκτακτου ελέγχου από ανα−
 
γνωρισμένο φορέα.
 
β) Από τις Διευθύνσεις Ανάπτυξης των οικείων Νομαρ−
 
χιακών Αυτοδιοικήσεων, σε περιπτώσεις καταγγελιών για 
 
παράνομη ή μη ορθή λειτουργία ή συντήρηση του ανελ−
 
κυστήρα ή σε περίπτωση ατυχήματος. Όταν η καταγγελία 
 
αφορά πολεοδομική παράβαση, αρμόδιες είναι αποκλει−
 
στικά οι υπηρεσίες της Πολεοδομίας οι οποίες ενεργούν 
 
σύμφωνα με την νομοθεσία και επιβάλλουν τις σχετικές 
 
κυρώσεις.
 
Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, πλην της περίπτωσης 
 
ατυχήματος, αρμόδιοι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Ανάπτυ−
 
ξης διενεργούν το ταχύτερο επιτόπιο έλεγχο και συντάσ−
 
σουν έκθεση ελέγχου. Κατά τον έλεγχο αυτό παρίσταται 
 
υποχρεωτικά και χωρίς αμοιβή ο υπεύθυνος συντηρητής 
 
ή ο εγκαταστάτης ή/ και ο διαχειριστής ή ο νόμιμος εκ−
 
πρόσωπός τους, κατά την κρίση των οργάνων ελέγχου, 
 
οι οποίοι πρέπει να παρέχουν κάθε μέσο και βοήθεια για 
 
τον έλεγχο. Για την ημερομηνία διενέργειας του ελέγχου 
 
ενημερώνονται εγγράφως ή ηλεκτρονικά (μέσω τηλεομοι−
 
οτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) από την Διεύθυνση 
 
Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Εάν 
 
διαπιστωθούν παρεκκλίσεις ή παρατυπίες, επιβάλλονται οι 
 
προβλεπόμενες από την παρούσα κοινή υπουργική από−
 
φαση κυρώσεις στον υπεύθυνο σύμφωνα με το άρθρο 13 
 
της παρούσας.
 
2. Για την περίπτωση του ατυχήματος, 
 
α. Εάν η Διεύθυνση Ανάπτυξης λάβει γνώση εντός των 
 
επόμενων 48 ωρών από την στιγμή που αυτό έλαβε χώρα, 
 
διενεργείται άμεσα έλεγχος και συντάσσεται έκθεση ελέγ−
 
χου. Το κλιμάκιο ελέγχου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
 
που ενεργοποιείται εντός του ως άνω προβλεπόμενου χρο−
 
νικού διαστήματος, συγκροτείται εντός του Ιανουαρίου 
 
έκαστου έτους από τον οικείο Νομάρχη από αρμόδιους 
 
υπαλλήλους. 
 
β. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε ενεργοποιείται το μι−
 
κτό όργανο / κλιμάκιο ελέγχου στο οποίο συμμετέχουν 
 
ένας αρμόδιος υπάλληλος για ανελκυστήρες της οικείας 
 
Διεύθυνσης Ανάπτυξης, ένας εμπειρογνώμονας σε θέματα 
 
ανελκυστήρων από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, ένας 
 
επιθεωρητής από τους αναγνωρισμένους φορείς ελέγχου 
 
ανελκυστήρων που θα ορίζει το Ε.Σ.Υ.Δ. και ένας εκπρό−
 
σωπος του επαγγελματικού κλάδου των εγκαταστατών. 
 
Το μικτό όργανο / κλιμάκιο ελέγχου της Νομαρχιακής Αυ−
 
τοδιοίκησης συγκροτείται επίσης εντός του Ιανουαρίου 
 
έκαστου έτους από τον οικείο Νομάρχη. Το μικτό κλιμάκιο 
 
υποχρεούται να εκτελέσει εντός δεκαπέντε (15) ημερών την 
 
εν λόγω πραγματογνωμοσύνη και τον σχετικό έλεγχο.
 
Και στις δύο περιπτώσεις τα όργανα ελέγχου ενημερώνο−
 
νται άμεσα περί του ατυχήματος από τους εμπλεκόμενους 
 
με αυτό, τους σχετιζόμενους με τον ανελκυστήρα και από 
 
τον υπεύθυνο συντηρητή και συντάσσεται έκθεση πραγ−
 
ματογνωμοσύνης, η οποία διαβιβάζεται στην Διεύθυνση 
 
Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. 
 
Στην έκθεση αυτή, το κατά περίπτωση ενεργοποιημένο 
 
όργανο ελέγχου προβαίνει στον καταλογισμό ευθυνών, 
 
προτείνει επιβολή κυρώσεων που μπορεί να είναι και η 
 
διακοπή λειτουργίας του ανελκυστήρα για διαπιστωθείσες 
 
παραβάσεις οφειλόμενες σε μη τήρηση των προβλεπόμε−
 
νων απαιτήσεων.
 
Η Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυ−
 
τοδιοίκησης εξετάζει το θέμα έχοντας υπόψη την έκθεση 
 
πραγματογνωμοσύνης του Οργάνου ελέγχου, την έκθεση 
 
του συντηρητή την οποία υποβάλλει στην Διεύθυνση Ανά−
 
πτυξης με ευθύνη του εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που θα λάβει γνώση του ατυχήματος, αλλά 
 
και τυχόν εκθέσεις άλλων Υπηρεσιών, και προβαίνει στον 
 
καταλογισμό ευθυνών, στην επιβολή τυχόν προστίμων 
 
σύμφωνα με το άρθρο 13 της παρούσας κοινής υπουργι−
 
κής απόφασης, στη διακοπή ή στη συνέχιση λειτουργίας 
 
του ανελκυστήρα. Μετά την αποκατάσταση τυχόν ζημιών 
 
απαιτείται, με μέριμνα του ιδιοκτήτη ή διαχειριστή ή του 
 
νόμιμου εκπροσώπου τους, έλεγχος από αναγνωρισμένο 
 
φορέα ελέγχου και η έκδοση πιστοποιητικού ελέγχου για 
 
την έγκριση συνέχισης λειτουργίας του ανελκυστήρα.
 
Αντίγραφο του πιστοποιητικού υποβάλλεται από τον ιδι−
 
οκτήτη ή διαχειριστή ή το νόμιμο εκπρόσωπό τους στην 
 
οικεία Διεύθυνση Ανάπτυξης για ενημέρωση του φακέλου 
 
του ανελκυστήρα. Τα έξοδα των ζημιών και του επανελέγ−
 
χου βαρύνουν τον υπεύθυνο του ατυχήματος.
 

 

 

 

 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 211 0139 949 - ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 697 0080 989

Blog Stats

  • Total posts(618)
  • Total comments(45)

Forgot your password?