NEXTLEVEL ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ  Αθήνα | Θεσσαλονίκη | Κύπρος ✆ 211 0139949

NEXTLEVEL ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ  Αθήνα | Θεσσαλονίκη | Κύπρος ✆ 211 0139949

▼ ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΟ ''SITE'' Βρίσκεστε στην παλιά μας ιστοσελίδα

Άδεια συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων (Ασανσέρ) − Μητρώο - Άρθρο 7

 

1. Η άδεια συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων χορη−

γείται στους έχοντες αυτό το δικαίωμα σύμφωνα με τις 
 
ισχύουσες διατάξεις κατάταξης των ηλεκτρολογικών και 
 
μηχανολογικών εγκαταστάσεων, καθώς και της κατοχύρω−
 
σης των επαγγελματικών δικαιωμάτων.
 
2. Για τη χορήγηση άδειας συνεργείου συντήρησης ανελ−
 
κυστήρων υποβάλλεται στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Νο−
 
μαρχιακής Αυτοδιοίκησης, όπου είναι η μόνιμη έδρα του 
 
Συνεργείου, αίτηση του υπεύθυνου συντηρητή ή του νομι−
 
κού προσώπου, με το οποίο συνδέεται το φυσικό πρόσωπο, 
 
συνοδευόμενη από τα παρακάτω:
 
(α) Τις πρωτότυπες επαγγελματικές άδειες του υπευθύνου 
 
και των μελών που στελεχώνουν τα κινητά συνεργεία.
 
(β) Τα προς θεώρηση βιβλία που προβλέπονται στα στοι−
 
χεία α και β της παραγράφου 7 του άρθρου 6.
 
(γ) Καταστάσεις συντηρούμενων ανελκυστήρων σελιδο−
 
ποιημένες (εις διπλούν σε έντυπη μορφή ή σε ηλεκτρονική 
 
μορφή), στις οποίες θα αναγράφονται οι ανελκυστήρες με 
 
τον ίδιο τρόπο όπως στο Βιβλίο – μητρώο.
 
(δ) Υπεύθυνες δηλώσεις θεωρημένες για το γνήσιο της 
 
υπογραφής, του ν. 1599/1986 των μελών των κινητών συνερ−
 
γείων ότι απασχολούνται αποκλειστικά με τη συντήρηση 
 
ανελκυστήρων.
 
(ε) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του υπεύθυνου των 
 
συνεργείων στην οποία δηλώνεται:
 
ι. ότι απασχολείται αποκλειστικά με τη συντήρηση των 
 
ανελκυστήρων,
 
ιι. ότι διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό για τη συντή−
 
ρηση των ανελκυστήρων που αναγράφεται στις επισυνα−
 
πτόμενες προς θεώρηση καταστάσεις,
 
ιιι. ότι το βοηθητικό του προσωπικό και τα μέλη των 
 
συνεργείων του είναι ασφαλισμένα στο ΙΚΑ ή άλλο ασφα−
 
λιστικό οργανισμό.
 
ιν. την έδρα των συνεργείων του και το τηλέφωνο – τη−
 
λεφωνητή.
 
Αν ο υπεύθυνος των συνεργείων έχει το δικαίωμα να 
 
εκτελεί και εγκαταστάσεις ανελκυστήρων πρέπει να το 
 
δηλώνει στην προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση, καθώς 
 
και ότι θα απασχολεί στις εργασίες εγκατάστασης μόνο 
 
το πλεονάζον προσωπικό από τη συντήρηση με ονομαστική 
 
αναφορά σε αυτούς σύμφωνα και με την παράγραφο 6 
 
του άρθρου 5.
 
3. Η αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
 
ελέγχει τα παραπάνω δικαιολογητικά και χορηγεί αδεία 
 
συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων, σύμφωνα με τα 
 
προηγούμενα θεωρώντας παράλληλα τα προαναφερθέντα 
 
βιβλία και καταστάσεις. Η παραπάνω άδεια πρέπει να ανα−
 
νεώνεται κάθε 5 χρόνια από την ιδία Υπηρεσία.
 
4. Στις περιπτώσεις αποχώρησης μελών των συνεργεί−
 
ων συντήρησης αυτά πρέπει να ειδοποιούν τον υπεύθυνο 
 
είκοσι (20) ημέρες πριν από την παραλαβή της επαγγελ−
 
ματικής τους άδειας ώστε να αντικαθίστανται έγκαιρα. Σε 
 
περίπτωση που εντός τριάντα (30) ημερών το αργότερο 
 
δεν αντικατασταθούν τα αποχωρήσαντα μέλη των κινη−
 
τών συνεργείων ή δεν τροποποιηθεί ανάλογα ο αριθμός 
 
των συντηρουμένων ανελκυστήρων, ανακαλείται η άδεια 
 
του συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων ή επιβάλλονται 
 
στον υπεύθυνο του Συνεργείου οι προβλεπόμενες από την 
 
παρούσα κυρώσεις. 
 
5. Στην αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης της Νομαρχιακής 
 
Αυτοδιοίκησης. τηρείται μητρώο με τις άδειες των συνερ−
 
γείων συντήρησης ανελκυστήρων.
 
Στο μητρώο τηρείται φάκελος που περιλαμβάνει τα 
 
εξής:
 
α) Την άδεια του συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων 
 
και τις πρωτότυπες επαγγελματικές άδειες του υπευθύνου 
 
και των μελών που στελεχώνουν τα κινητά συνεργεία. Στην 
 
περίπτωση που ο συντηρητής είναι τριτοβάθμιας εκπαίδευ−
 
σης, προσκομίζεται το αντίγραφο της εγγραφής του στα 
 
μητρώα της Υπηρεσίας Ανάπτυξης της οικίας Νομαρχιακής 
 
Αυτοδιοίκησης.
 
β) Οι καταστάσεις των συντηρουμένων από το συνεργείο 
 
αυτό ανελκυστήρων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.
 
γ) Οι υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 ανάληψης και 
 
παραίτησης από συντηρήσεις.
 
δ) Τυχόν πράξεις επιβολής κυρώσεων και άλλα σχετικά 
 
στοιχεία.
 
6. Αν εκτελούνται συντηρήσεις σε περιοχή διαφορετική 
 
από τη μόνιμη έδρα του συνεργείου συντήρησης αντίγρα−
 
φα των στοιχείων καταχώρησης, του πιστοποιητικού του 
 
φορέα ελέγχου, της άδειας λειτουργίας κατά περίπτωση 
 
και της υπεύθυνης δήλωσης της περίπτωσης γ) της πα−
 
ραγράφου 5, αποστέλλονται υπηρεσιακώς στην υπηρεσία 
 
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που τηρεί το σχετικό 
 
μητρώο.
 
7. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 
 
5, η άδεια συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων είναι 
 
δυνατόν να χορηγείται και σε νομικό πρόσωπο, εφόσον 
 
διαθέτει το νομίμως αδειοδοτημένο προσωπικό το οποίο 
 
συνδέεται με αυτό με σχέση εξηρτημένης εργασίας νόμιμα 
 
αποδεικνυόμενης. Οι δικαιούχοι προσδιορίζονται με την 
 
παράγραφο 1 του άρθρου 7 και παράγραφο 4 του άρθρου 
 
5 της παρούσης. 
 
8. Οι άδειες συνεργείων συντήρησης ανελκυστήρων που 
 
έχουν χορηγηθεί σε νομικά πρόσωπα τα οποία έχουν στην 
 
δύναμή τους υπεύθυνο συντηρητή, συνεχίζουν να ισχύουν 
 
μέχρι την ημερομηνία λήξης τους. Μετά την λήξη τηρούνται 
 
οι απαιτήσεις της παρούσας.
 
9. Τα δημόσια έγγραφα που τηρούνται στο μητρώο χο−
 
ρηγούνται σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν.1599/86 όπως 
 
εκάστοτε ισχύει.

 

 

 

 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 211 0139 949 - ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 697 0080 989

Blog Stats

  • Total posts(618)
  • Total comments(45)

Forgot your password?